ارتباط جنسی » داور کوشاشویلی (Matana MiShamayim 2003) فیلمسکسی Engsub

08:24
درباره فیلم سکسی

گروهی از مردم مانند یک قبیله بسته در همان بلوک زندگی می کنند. آنها در بین خودشان به یک زبان فیلمسکسی نادر صحبت می کنند. آنها فشارهای زیادی به یکدیگر وارد می کنند تا تنها در اجتماع خود ازدواج کنند.